Home Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

by admin

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a www.elelmiszer-jog.hu holnaphozalkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseire.

A személyes adatok felhasználása a jóhiszeműség és a tisztesség, az átláthatóság,  valamint a célhoz kötöttség elve alapján történik a jelen szabályzat szerint.

1. Adatkezelő

1.1 Adatkezelő: adatkezelőnek minősül az a cég, amely az adatkezelés célját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos lényegi elemeket önállóan vagy egy másik céggel közösen határozza meg.

1.2 Az adatkezelők adatai

Megnevezése: Katona és Társai Ügyvédi Társulás
Székhelye: 1125 Budapest, Fészek u. 16.
Postacíme: 1125 Budapest, Fészek u. 16.

Telefonszáma: +36 30 192 6321

E-mail címe: central@katonalaw.com
Honlap: www.elelmiszer-jog.hu

2. Adatfeldolgozó

2.1 Adatfeldolgozó: adatfeldolgozók azon személyek vagy cégek, amelyek az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek.

2.2 Lehetséges adatfeldolgozók adatai:

  • SimplexIT Kft., 2030 Érd, Csér utca 25., informatikai, fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatás

https://www.simplexit.hu/

  • Tárhelypark Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., tárhelyszolgáltatás,

https://tarhelypark.hu/tarhely/

  • J.SCHMIDT ÉS J.SZIMON Pénzügyi Tanácsadó Iroda Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 163. számla kiállítása

https://schmidt-szimon.hu/hu/

3. Az adatkezelési tevékenység célja, jogalapja, időtartama

3.1. Newsletter (hírlevél)

Newsletter célja az olvasók újonnan a blogba feltöltött cikkekről, egyéb újdonságokról való tájékoztatása.

A newsletter szolgáltatásra név és e-mailcím személyes adatok megadásával lehet feliratkozni.

Az adatkezelési tevékenység hozzájárulás alapján történik.

Az adatkezelés időtartama a hírlevélről való leiratkozásig tart.

3.2. Blog hozzászólások

A blog hozzászólások célja beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával.

A bloghoz való hozzászóláshoz a név és e-mailcím személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelési tevékenység hozzájárulás alapján történik.

Az adatkezelés időtartama a hozzászólás törlésére vonatkozó kérelem benyújtásáig, illetve annak feldolgozásáig tart. 

3.3. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása.

A kapcsolatfelvételi űrlapon a név és e-mailcím személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelési tevékenység hozzájárulás alapján történik.

Az adatkezelés időtartama az adatok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásáig tart, illetve üzleti célú együttműködésre nem használt személyes adatok éves felülvizsgálat alapján törlésre kerülnek.

3.4. Kapcsolatfelvétel telefonon

A telefonos kapcsolatfelvétel célja lehet a honlap témáival kapcsolatos személyes konzultáció.

Üzleti cél nélküli kapcsolatfelvétel során rendelkezésre bocsátott személyes adatok, mint telefonszám, név, nem kerülnek tárolásra, kivéve a hívó fél hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés időtartama az utóbbi esetben adatok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásáig tart, illetve üzleti célú együttműködésre nem használt személyes adatok éves felülvizsgálat alapján törlésre kerülnek.

3.5. Üzleti kapcsolatfelvétel

Üzleti kapcsolatfelvétel célja a szakmai, gazdasági együttműködés kialakítása.

Az üzleti kapcsolatfelvétel során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése

  • jogos érdek alapján az üzleti partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás okán (pl. megbízók, egyéb üzleti partnerek, kapcsolattartó személyek személyes adatai) a szükséges mértékben
  •  és/vagy jogszabályi előírások alapján a szerződés teljesítéséhez történik (pl. számlázás).

Az adatkezelés időtartama

  • üzleti partnerek személyes adatai vonatkozásában az üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve a törlési kérelemig;
  • számlázási név és cím vonatkozásában a jogszabályban előírt ideig tart.

4. Cookik (sütik)

A süti a estre szabott kiszolgálás és a honlap működésének elősegítése, valamint információkhoz való hozzájutás érdekében a felhasználó számítógépén elhelyezett kis adatcsomag.

A honlap böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablak figyelmeztet a sütik használatára. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után a honlap böngészése a sütik alkalmazásának megtiltása nélkül folyik, úgy a hozzájárulás a sütik elhelyezéséhez a böngészéshez használt eszközön.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolható, a korábbi látogatás során elhelyezett adatfájlokat törölhető az internetes böngészőben.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az Adatkezelő e-mail címére küldött megkeresés formájában gyakorolhatók. A választ az Adatkezelő szintén elektronikus e-mail útján adja meg.

A megkeresés elintézése legfeljebb annak beérkezésétől számított két héten belül megtörténik, amely az adatkezelési jogokkal kapcsolatban megtett intézkedéseket magában foglalja.

4.1. Hozzáférési jog

4.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat a 3. pontban meghatározott célok érdekében kezeli. Az Adatkezelő a hozzáférési jog keretében a kezelt személyes adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint annak részletiről ad felvilágosítást. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát ingyen küldi meg.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelek, vagy hiányosak a kezelt személyes adatok, vagy azokban változás állt be, úgy a helyesbítéshez való keretében kérhető az Adatkezelőtől ezek módosítása.

4.3. Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg. Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat a felhasználó személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben ez a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik mely esetben az adatkezelést a Dante International Kft. a lehető leggyorsabban megszünteti.

4.4. Törléshez való jog

Az Adatkezelőtől kérhető a kezelt személyes adatok a törlése. Ez alól kivételt képeznek jogszabály által előírt adatkezelési kötelezettségek (pl. számla adataként).

4.5. Adatkezelés korlátozásához való (zárolási jog)

Az Adatkezelőtől a adatkezelés korlátozása kérhető, amennyiben vitatott a személyes adatok pontossága, jogszerűsége és nem az adatok törlése került kérelmezésre, vagy a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat főszabály szerint csak tárolhatja.

4.6. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Adatkezelőnek a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható.

5. Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó kérelem nem vagy nem határidőben való teljesítése esetén fennáll a hatósághoz vagy bírósághoz fordulás joga.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) eljárása adatvédelmi jogsértés esetén is kezdeményezhető. (NAIH aktuális elérhetőségei: e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)

7. További fogalmak

7.1. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

7.2. Személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

7.3. A személyes adattal érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

8. Záró rendelkezések

8.1. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan külső szolgáltatókat (MailChimp, Instagram) vehet igénybe; ezek rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Budapest, 2022. április 08.

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében, de nem tárolnak személyes információkat, adatokat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Kérjük, hogy kattintson az Elfogadom gombra, amennyiben böngészni szeretné weboldalunkat. Elfogadom

Privacy & Cookies Policy